મનનો આક્રોશ

Friday, August 15, 2008


રક્ષાબંધન
...................


આજે બધા ખુબ ધુમધામ
થી રક્ષાબંધન ઉજવે છે...


પણ જેનાં ભાઈ નહી હોતા હોય એ બહેનો શું?


અને જે ભાઈ બહેન હોતા હશે, એ ભાઈ બહેન વચ્ચે જો બોલવાના સંબધ નહી હોય તો એમાં કમનસીબ કોણ?


ભાઈ કે બહેન?


કે જેનો વાંક હોય એ?

નીતા કોટેચા

૧૬-૦૮-૨૦૦૮

posted by નીતા કોટેચા at 8:31 PM

4 Comments:

It is all destination. No regrate about it.

August 16, 2008 at 3:09 PM  

NEETABEN....A sister may not have a Brother OR a Brother is not fortunate to have a Sister can be a possibilty...A true LOVE between a brother & sister is THAT HOLY BOND......if this is not preserved because of SWARTH or MAYA then it is SAD..This is not a perfect world. This Bhai is seeing you as a SISTER..& that is the TRUTH !
CHANDRAVADAN MISTRY

August 16, 2008 at 9:14 PM  

PAN JE BHAI BAHENO NE MITHA MADHURA SAMBANDH HOY CHHE ENU VICHARO NE...

Regards,
Ulta pulta Gujarati.

August 18, 2008 at 1:14 PM  

અમે સગા ભાઈ વિનાની બેનો કોઈક વાર જેલમા તો કોઈવાર અનાથાશ્રમમા રક્શા બંધન ઉજવીએ છીએ
પ્રજ્ઞાજુ વ્યાસ

August 19, 2008 at 8:50 AM  

Post a Comment

<< Home