મનનો આક્રોશ

Saturday, August 9, 2008

મદદ માંગશો તો
..........................


કેટકલી પણ તકલીફ હોય તો પણ કદી કોઇ મિત્ર પાસે મદદ ન માંગજો॥

કારણકે મદદ માંગશો તો જીવન મિત્ર વગરનું થઈ જાશે..

બધા મિત્રો ધીરે ધીરે દુર થાતા જાશે..

પછી એ મદદ આર્થીક હોય કે માનસીક....

નીતા કોટેચા

૧૦-૦૮-૨૦૦૮

posted by નીતા કોટેચા at 7:58 PM

5 Comments:

મદદ માંગવાથી મીત્રતા જતી રહે.
એ માન્યતા ખોટી છે !!
------
મીત્ર મદદ ન કરી શકે, તો પણ તેને ગનીમત માનવાનો અભીગમ કેળવવો પડે. તે મદદ નહીં જ કરે, એમ માની લઈ; મદદ ન માંગીએ, તો આપણે તેને અન્યાય કરીએ છીએ.
---------------
In behavioural science jargon ...
It is one's assertive right to ask for help.
But it is also assertive right of opposite person NOT to give it.

August 9, 2008 at 8:14 PM  

એક વાત એ પણ સાચી છે કે સાચો મીત્ર એ તકલીફ જાણી જાય તો આપોઆપ મદદ કરે. પરસ્પર મદદની આપ–લે થાય તેમાં કશું ખોટું નથી.

August 9, 2008 at 9:33 PM  

મિત્ર તો આપો આપ સમજે
બાકી
તુલસી પર ઘર જાઈકે
દુઃખના અપના રોઈ
અપના ભરમ ગુમાવીએ
હરિ કરે સો હોઈ
દરેક જગ્યાએ સત્ય છે જ!

August 10, 2008 at 4:54 AM  

મદદ માંગવાથી મીત્રતા જતી રહે,
એ માન્યતા ખોટી!
A friend will be friend even say...no or Yes.
www.bpaindia.org
www.yogaeast.net

August 11, 2008 at 8:55 AM  

agree with dada...

August 11, 2008 at 9:31 PM  

Post a Comment

<< Home