મનનો આક્રોશ

Sunday, March 17, 2013


સગાઈ અને લગ્ન વચ્ચે જે પુરુષ , સ્ત્રીનો હાથ પકડીને રોડ ક્રોસ કરાવે છે એ જ પુરુષ પરણ્યા પછી પાછળ ફરીને જોતો નથી કે પત્ની ક્યાં છે ? 
                                                                નીતા કોટેચા "નિત્યા"
posted by નીતા કોટેચા at 7:01 PM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home